Pravidla ochrany soukromí

Náš web ctí vaše právo na soukromí. Proto vydáváme tyto Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Úvodní ustanovení

Provozovatelem www.geowave.cz je Tamara Kaiserová, IČ 72463643 se sídlem Komenského 896/8, 779 00 Olomouc.

Osobními údaji jsou jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, IP adresa a jakékoliv další údaje. Klientem je jakákoliv identifikovatelná fyzická osoba.

Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Klienta souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

Provozovatel je OSVČ v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty v souvislosti s dotazy nebo objednávkou zboží.

Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:

  • poskytování poradenství
  • poskytování zboží
  • plnění právních povinností, jako je vedení účetnictví

Provozovatel je správcem Osobních údajů. Pokud dojde k fakturaci, jsou Osobní údaje zpracovávány účetní firmou Ing. Jana Tylečková, daňový poradce ev. č. 4053.

Webové stránky jsou provozovány firmou ACTIVE 24, s.r.o. na redakčním systému WordPress.

Ochrana osobních údajů a informace o zpracování

Pro fyzické osoby, které vyplní a odešlou Provozovateli vyplněný formulář z www.geowave.cz se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a další příslušné právní předpisy.

Klient bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

Klient bere na vědomí, že jeho zkušenosti, reference nebo ohlasy na naše služby můžeme zveřejnit při zachování jeho naprosté anonymity.

Pokud Klient neposkytne své Osobní údaje, není možné mu poskytnout požadované služby. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu následujících 3 let pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi Provozovatelem a Klientem za účelem ochrany oprávněných zájmů Provozovatele. Oprávněným zájmem Provozovatele je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Provozovatelem a Klientem a plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a Klientem vyplývají.

Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Klientem.

Klient je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Provozovatel vyvine veškeré úsilí na ochranu Osobních údajů. Osobní údaje Klienta nebudou předávány žádným třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, a to pouze manuálním způsobem.

Klient bere na vědomí, že web www.geowave.cz může ukládat na jeho počítači cookies za účelem sledování návštěvnosti webu firmou Google LLC.

Práva Klienta související se zpracováváním Osobních údajů

Klient má právo svůj souhlas se zpracováním svých Osobních údajů kdykoliv odvolat na adrese info@geowave.cz. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Klient má má dále právo požadovat:

  • od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům
  • opravu poskytnutých Osobních údajů
  • výmaz poskytnutých Osobních údajů
  • omezení zpracování Osobních údajů

Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud by se domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Klient má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@geowave.cz.

Na téže adrese má Klient právo požádat o opravu nebo výmaz Osobních údajů. Nevyhoví-li Provozovatel takové žádosti, má Klient právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Klienta obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li Klient o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, zaslané na adresu info@geowave.cz.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Klientem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Klient, který prostřednictvím webového formuláře poskytne své Osobní údaje za účelem poradenství či uzavření smlouvy s Provozovatelem nebo poskytne souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně a svým jménem.

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 18. dubna 2018.